Czemu warto skorzystać z firmy oferującej usługi geologiczne i geotechniczne?

Właściwie przeprowadzone badania inżynieryjne są niezwykle istotnym elementem branży budowniczej. Firmy świadczące usługi geologiczne i geotechniczne muszą być w stanie efektywnie wdrażać tego rodzaju badania. Chodzi o przeprowadzenie prac pomiarowych i projektowych w jak najkrótszym czasie, aby móc rozpocząć stawianie budowli.  Oprócz tego takie firmy przydają się w wielu innych sytuacjach. Usługi geologiczne i geotechniczne są ze sobą powiązane. Z tego powodu pojedyncza firma zazwyczaj ma w swojej ofercie działania z obu tych zakresów. Potrafi nie tylko znaleźć nowe złoża mineralne, ale także dokładnie zanalizować stan istniejących. Pozwoli to oszacować, czy ich wydobycie będzie opłacalnym przedsięwzięciem. Co więcej, w ramach usług geologicznych i geotechnicznych firma może zapewnić szczegółową obsługę geodezyjną inwestycji. Doświadczone przedsiębiorstwo zaoferuje również projektowanie i instalację systemów monitorowania niebezpiecznych procesów geologicznych. Pozwoli to zwiększyć poziom bezpieczeństwa wszelkich konstrukcji budowlanych i inżynierskich.

 

Polecamy:

 

Do czego służą badania geologiczne?

Przy zabieraniu się do budowania konstrukcji, konieczne jest przeprowadzenie badań geologicznych, które pozwolą nam ocenić stan gruntu. Dzięki temu możliwe będzie przygotowanie właściwego projektu budynku, aby zapewnić jego maksymalną stabilność. Tym samym unikniemy wielu poważnych problemów podczas procesu budowy i następnie eksploatacji. Dane uzyskane po przeprowadzeniu odpowiednich badań geologicznych i inżynieryjnych umożliwią określenie optymalnych cech konstrukcyjnych stawianego obiektu. Będziemy w stanie przygotować wystarczająco wytrzymałe fundamenty i zredukujemy wpływ niekorzystnych czynników wynikających z lokalizacji budowli. W ramach usług geologicznych i geotechnicznych, specjaliści zajmują się między innymi badaniem gleby w terenie pod kątem oceny wgłębnej podłoża gruntowego i sondowania dynamicznego oraz statycznego. Oprócz tego przeprowadzane są badania hydrogeologiczne oraz laboratoryjne pobranych próbek gleb i wód gruntowych. z punktu widzenia stabilności konstrukcyjnej szczególnie istotny jest przegląd fundamentów glebowych konkretnego budynku. Specjalistyczne firmy oferujące usługi geologiczne i geotechniczne przygotują szczegółowy raport technicznych przy pomocy zgromadzonych i przeanalizowanych danych.

Z czym wiążą się badania geotechniczne?

Są one stosunkowo nowym typem badań inżynierskich. Przykładowo, firma oferująca usługi geologiczne i geotechniczne zajmie się wykopywaniem tuneli oraz badaniem właściwości mechanicznych gleby w warunkach laboratoryjnych. Pozwoli to dokładnie określić ich charakterystykę oraz przydatność w poszczególnych schematów obliczania fundamentów. Za pomocą prób terenowych gleb, możliwe jest uzyskanie istotnych informacji. Chodzi mianowicie o standardową wytrzymałość oraz charakterystykę deformacyjną danej gleby. Profesjonaliści używają w tym celu takich metod jak sondowanie statyczne, dynamiczne oraz wiertnicze. Takie firmy zazwyczaj przeprowadzają także geotechniczną kontrolę budowy konstrukcji i jej okolic. Tworzą specjalistyczne modele matematycznych i fizycznych interakcji konkretnego budynku z otaczającym go środowiskiem geologicznym. Wszystkie te pracy zaliczają się do usług geologicznych i geotechnicznych przydatnych szczególnie w sektorze budownictwa cywilnego i przemysłowego. Praktycznie żadna nowoczesna konstrukcji nie obejdzie się bez kompleksowego wsparcia geodezyjnego. Jest to potrzebne nie tylko ze względu na wymogi prawne, ale również w celu poprawy niezawodności i trwałości budowanego obiektu.

Czym jest obsługa geodezyjna inwestycji?

Mianem geodezyjnej obsługi inwestycji określamy zbiór czynności geodezyjnych, które wykonuje się podczas realizowania inwestycji budowlanej z zakresu budownictwa przemysłowego i ogólnego, komunikacji oraz innego typu urządzeń inżynieryjnych. do takich działań zalicza się kontrola prawidłowości wykonanych prac w trakcie budowy, oraz wytyczenie budowli na terenie, na którym trwają roboty budowlane. Geodezyjne wytyczenie musi zapewnić danemu obiektowi wystarczająco przestronne usytuowanie zgodnie z aktualnym projektem. Muszą zostać uwzględnione wszelkie sąsiednie obiekty oraz granice działek. Fachowcy muszą we właściwy sposób zamarkować w terenie punkty załamania projektowanego przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz osie konstrukcyjne budowli. Oprócz tego nie obejdzie się bez stabilizacji wszystkich punktów osnowy realizacyjnej i reperów wysokościowych. Wszystkie te czynności zostaną dokładnie opisane i umieszczone w dzienniku budowy. Uprawniony geodeta ma obowiązek podpisać taki opis. Zanim możliwe będzie zakończenie budowy, koniecznie należy przygotować mapę inwentaryzacji powykonawczej. Jest to rodzaj dokumentu służący do poświadczenia nowo wybudowanych konstrukcji w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Taka mapa jest jednym z dokumentów niezbędnych podczas starania się o pozwolenie na użytkowanie. Najlepiej zlecić jej przygotowanie doświadczonym fachowcom.