Polisa OCP

Polisa OCP

Polisa OCP – przedsiębiorca prowadzący zarobkowy przewóz towarów na terytorium Polski lub w ruchu międzynarodowym, może dodatkowo ubezpieczyć transportowany ładunek. Do tego celu służy polisa OCP stanowiąca ubezpieczenie przewoźnika i jest zawierana na okres jednego roku. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, ale stanowi doskonałą ochronę finansów ubezpieczonego i jego klientów. Scedowanie odpowiedzialności finansowej za powstałą w czasie transportu szkodę na towarze na towarzystwo ubezpieczeniowe zabezpiecza przewoźnika przed zaburzeniem działalności jego firmy.

Jaką ochronę zapewnia polisa OCP? Zabezpiecza przewoźnika od odpowiedzialności materialnej za wynikłe w czasie transportu szkody takie jak: uszkodzenie towaru, utrata ładunku w wyniku kradzieży, nieterminowe wykonanie usługi. Jest to ubezpieczenie chroniące przewoźnika oraz właściciela powierzonego ładunku.

Polisa OCP – co obejmuje?

Każdy właściciel firmy transportowej decydujący się na wykup polisy OCP powinien skorzystać z pomocy doradcy ubezpieczeniowego, który dopasuje jej zakres do indywidualnych potrzeb firmy. Umowa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej przewoźnika poza wymienionymi już zdarzeniami może obejmować dodatkowe sytuacje takie jak: przekazanie ładunku osobie do tego nieuprawnionej, rażące niedbalstwo, odpowiedzialność za działania podwykonawców. Niektórzy ubezpieczyciele takie czynniki obejmują klauzulą wykluczeń i nie ponoszą odpowiedzialności w tym zakresie. Jednak jest wiele firm ubezpieczeniowych które wprowadzają do polisy OCP taką ochronę. Często przewoźnicy decydują się na rozszerzenie standardowego zakresu ubezpieczenia OCP o takie zdarzenia.

Korzystając z profesjonalnego wsparcia nie trzeba martwić się nieznajomością przepisów takich jak: CMR czy prawo przewozowe. A jest to podstawą odpowiedzialności przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz kabotażowym. Czy polisa OCP obejmuje wszystkie rodzaje towarów? Najczęściej ubezpieczyciele wyłączają z odpowiedzialności towary niebezpieczne ADR oraz towary podwyższonego ryzyka (cenne) np.: żywe zwierzęta, dzieła sztuki, sprzęt RTV, AGD, towary szybko psujące się. Można jednak negocjować z ubezpieczycielem i wprowadzić klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia o takie towary.

Polecamy szczególnie:

Dobra polisa OCP – co to znaczy?

Zakres ubezpieczenia dobrej polisy OCP, czyli korzystnej dla przewoźnika oraz jego klienta dopasowany jest do rodzaju prowadzonej przez niego działalności transportowej. Kontrahenci poszukujący przewoźnika zwracają szczególną uwagę na rodzaje ubezpieczenia posiadane przez firmą transportową. Dlatego przewoźnicy dysponujący aktualną polisą OCP otrzymują najwięcej zleceń na transport ładunków. Bardzo istotne jest wprowadzenie niezbędnych klauzul dodatkowych które zabezpieczą interesy przewoźnika oraz klienta.

A należą do nich:

   • Zwrot kosztów wyciągnięcia pojazdu z rowu i usunięcia tego co pozostało po szkodzie.
   • Zwrot kosztów przeładowania towaru i jego przechowywania w przypadku awarii pojazdu.
   • Uznanie szkody zaistniałej w wyniku rozboju i kradzieży ładunku.
   • Uznanie szkody zaistniałej w czasie postoju samochodu ciężarowego w innym miejscu niż parking strzeżony.

Dobra polisa OCP daje możliwość darmowego rozszerzenia na inne pojazdy zakupione w czasie trwania ubezpieczenia.

Korzyści z posiadania aktualnej polisy OCP?

Wykupienie polisy OCP dopasowanej do potrzeb danej firmy transportowej zabezpieczenia przewoźnika przed koniecznością wypłaty odszkodowania klientowi, którego towar uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu. Jednak trzeba mieć świadomość, że ubezpieczyciel pokryje szkody tylko zgodnie z zakresem polisy OCP, wszelkie wykluczenia zdejmują jego odpowiedzialność.

Polisa OCP
Polisa OCP

Z tego powodu wielu kontrahentów wymaga od przewoźnika przedstawienia umowy ubezpieczania i sprawdzają np. sumę gwarancyjną do jakiej ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. Taka umowa może zawierać także franszyzę redukcyjną wskazującą udział przewoźnika w likwidacji szkody. Ważny jest zakres terytorialny, to znaczy, czy ładunek będzie przewożony tylko w Polsce czy też poza jej granicami.  

Przewóz towarów w ruchu międzynarodowym wymaga rozszerzenia polisy OCP o kraje które dany ubezpieczyciel ujmuje jako wykluczenia np. Ukraina, Rosja, Mołdawia, Kazachstan (jeżeli przewóz będzie tam realizowany). Zawierając umowę ubezpieczenia OCP nie należy kierować się tylko jej niską ceną, ale przede wszystkim tym czy ona zadziała w sytuacji zaistnienia szkody. Innym rodzajem ubezpieczenia, które ubezpiecza mienie w transporcie jest CARGO.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

Zawsze trzeba zapoznać się z podstawowym zakresem ubezpieczenia OCP, ponieważ może ono nie zawierać ważnych dla danego przewoźnika zdarzeń. Jeżeli działalność danej firmy transportowej wiąże się z przewożeniem ładunków niebezpiecznych, w zakresie polisy OCP powinno znaleźć się takie rozszerzenie.

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli polisa OCP nie zawiera w swoim zakresie takich niuansów jak:

   • Awaria pojazdu i dostarczenie ładunku z opóźnieniem lub awaria agregatu chłodniczego i zepsucie towaru.
   • Nieodpowiednie zabezpieczenie towaru w pojeździe (nie użycie pasów zabezpieczających).
   • Niestosowanie się kierowcy do przepisów ruchu drogowego lub nieprzestrzeganie czasu pracy.
   • Postój pojazdu na parkingu niestrzeżonym.

To tylko przykłady zniesienia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Aby uniknąć takiej sytuacji należy dopasować zakres polisy OCP ściśle do rodzaju przewożonych towarów, zakresu terytorialnego i czyhających w czasie przewozu zagrożeń.